Thánh Kinh 100 tuần

Thánh Kinh 100 tuần (ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm)