SỐNG LÀ MỘT CUỘC CHẠY ÐUA

Lẽ Sống 16 Tháng Chín Sống Là Một Cuộc Chạy Ðua Vào khoảng cuố tháng 4 năm 1989, một cuộc chạy việt dã gây quỹ cho thế giới đệ tam đã được tổ chức tại 300 thành phố bên Pháp Quốc. … Continue reading