NHỮNG TÊN ĐẦY TỚ VÔ DỤNG

“Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Mth. 25,30) Đầy tớ Đầy tớ, theo định nghĩa Tiếng Việt, đó là người đi ở … Continue reading