CHẦU THÁNH THỂ

Ảnh của Diệp Hải Dung (Australia)
(Hình chụp tại Trung Tâm Bringelly Sydney)

Ôi! Thánh thể huyền linh
Thần lương hiến thân mình
Thấm tràn muôn khắp cả
Đêm tối tỏa bình minh.
(Trích thơ của Trầm Hương Thơ)

Comments are closed.