CHẦU THÁNH THỂ

Ảnh của Diệp Hải Dung (Australia) (Hình chụp tại Trung Tâm Bringelly Sydney) Ôi! Thánh thể huyền linh Thần lương hiến thân mình Thấm tràn muôn khắp cả Đêm tối tỏa bình minh. (Trích thơ của Trầm Hương Thơ)