“HÃY TẠO BÌNH-AN TRONG TÂM HỒN NHỜ ĐÓ MỌI NGƯỜI SỐNG QUANH NGƯƠI

   “Hãy tạo bình-an trong tâm hồn                                     nhờ đó mọi người sống quanh ngươi                                     sẽ lĩnh nhận ơn cứu-chuộc.” (Lời thần-sứ Xêraphim được Kallistos Timothy Ware trích-dẫn)