THẾ NÀO LÀ CẦU NGUYỆN?

Cầu nguyện là lắng tai nghe tiếng Chúa nói với ta. Cầu nguyện là tiếp nhận những gì Chúa muốn ban cho. Cầu nguyện là đón nhận ơn tha thứ từ nơi Chúa. Cầu nguyện là quy hướng về Chúa … Continue reading