TIỀN!!!

Tiền mua được thuốc men, đâu có mua được sức khoẻ.
Tiền mua được bằng cấp, đâu có mua được kiến thức.
Tiền mua được tình dục, đâu có mua được tình yêu.
Tiền làm được việc đạo đức, đâu có làm nên lòng đạo đức.
Tiền xây được đền thờ vật chất, đâu có xây được đền thờ tâm hồn.
Tiền mua được chiếc áo dòng, đâu có làm nên thầy tu chân chính.
Tiền mua được sách kinh, đâu có làm nên kinh nguyện.
Tiền mua được chức tước địa vị, đâu có mua được nước Thiên Đàng.
Tiền mua được bức tượng Chúa Thương Xót, đâu làm cho người ta có lòng thương xót.

 

St. Internet

Comments are closed.