TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN

Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần 9 ngày bắt đầu từ sau ngày Lễ Chúa Giêsu lên trời cho đến Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lời Nguyện Mở Đầu: Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng An ủi thiêng liêng! … Continue reading