SUY NIỆM LỜI CHÚA 20/04/2013

THỨ BẢY TUẦN 3 PS Ga 6,60-69 VỚI KHỦNG HOẢNG ĐỨC TIN “Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?… Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn … Continue reading