ĐỪNG TRÁCH CHÚA

Tôi: “Chúa ơi, con có thể hỏi ngài 1 câu được không?” Chúa: “Tất nhiên.” Tôi: “Ngài phải hứa là không nổi giận?” Chúa: “Ta hứa.” Tôi: “Tại sao Ngài lại để quá nhiều thứ tồi tệ xảy ra với … Continue reading