Suy Niệm Lời Chúa 28/03/2013

THỨ NĂM TUẦN THÁNH Lễ Tiệc Ly Ga 13,1-15

DẤU CHỈ YÊU THƯƠNG

“Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” (Ga 13,14-15)

Suy niệm: Thời Chúa Giêsu cũng như ngày nay nếu có ai rửa chân cho người khác, dù có bị coi là hèn kém như ô-sin chẳng hạn, thì cũng là chuyện bình thường thuộc nghề nghiệp: làm việc để rồi được trả lương. Việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ vượt trên mọi hành vi thông thường mà có ý nghĩa sâu xa và giá trị cao cả: – ý nghĩa khiêm tốn, phục vụ: Đấng là Thầy và là Chúa mà lại cúi xuống làm công việc của người tôi tớ là rửa chân cho môn đệ; – ý nghĩa giáo dục: Chúa mời gọi các môn đệ noi gương Ngài: “để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em;” – và như thế, Chúa chuản bị cho các môn đệ đón nhận những mầu nhiệm trọng đại: – Chúa hiến thân chịu chết trên thập giá để đem lại ơn cứu độ và đồng thời hiến thân trong bí tích Thánh Thể làm lương thực thiêng liêng nuôi sống linh hồn.

Mời Bạn: Tôi đã làm gì để nên giống Thầy Giê-su? Tôi có biết loại bỏ thái độ ‘cao ngạo’ để ‘cúi xuống’ nhận ra những anh em bé mọn của Chúa, và phục vụ họ cách khiêm tốn như phục vụ chính Chúa hay không?

Sống Lời Chúa: Xét mình: Việc tôi tuyên xưng Chúa chịu chết và sống lại và việc tôi lãnh nhận bí tích Thánh Thể có đem lại kết quả trong đời sống bác ái và khiêm tốn phục vụ của tôi chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã rửa chân cho các môn đệ để dạy chúng con thái độ hiến thân phục vụ trong yêu thương và khiêm tốn. Xin cho con biết bắt chước nghĩa cử âm thầm của Chúa, để anh chị em con được hưởng nhờ. Amen.

Comments are closed.