KÍNH THÁNH GIUSE (Thơ)

THÁNG       ba kính thánh Giu-se BA              nuôi THIÊN TỬ chở che bạn hiền KÍNH          thờ THIÊN CHÚA chí Thiên THÁNH      là gương mẫu vạn niên … Continue reading