CHỜ TẾT- MONG XUÂN

CHỜ TẾT

Rắn còn ưỡn ẹo trước khi xa

Càng quẫy càng gây khốn mọi nhà

Giá cả theo mi đòi ngóc vút

Bạc tiền hút gió cứ đi ra

Chờ Xuân mà dạ toàn thiu héo

Đón Tết sao lòng chẳng nở hoa

Bạn hỏi , đùa vui cho dẻo chuyện

Đầu năm vận đỏ hẳn phần ta

 

Cao Bồi Già

15.01.2013

…………………. HỌA ……………….

MONG XUÂN 

Mấy đứa khôn long trốn chẳng xa

Ăn gian cướp đất biết bao nhà

Đô la chuyển khoản sang bên Mỹ

Bán đất gom vàng tính chạy ra

Rắn đến sài lang tìm kẽ rúc

Rồng đi cẩu tặc vẫn ba hoa

Năm cùng số tận loài cõng rắn

Tháng hết đập đầu khỏi cắn ta.

 

Thanh Sơn

06.02.2013

Comments are closed.