Harte Strafen gegen religiöse Sekte in Vietnam

MENSCHENRECHTE Harte Strafen gegen religiöse Sekte in Vietnam In Vietnam sind 22 Aktivisten einer verbotenen religiösen Gruppierung für viele Jahre hinter Gitter geschickt worden. In einem der größten Prozesse seit Jahren wurden sie beschuldigt, den Sturz der KP geplant zu … Continue reading

SỚ TÁO QUÂN QÚY TỴ 2013

Muôn tâu Thánh Thượng thần là táo ta nước nhà khổ sở nên ở bên Tây lưu lạc nơi đây nhận việc nơi nầy làm Táo Dân Chúa  của cả Năm Châu được cử lên chầu trình tâu Thánh Thượng … Continue reading

Suy Niệm Lời Chúa 05/02/2013

Mc 5,21-43 ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI Chúa Giêsu nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,34) Suy niệm: Trong Tin Mừng, … Continue reading

Thánh Agatha

5 Tháng Hai Cũng như trường hợp của Thánh Agnes, vị đồng trinh tử đạo thời Giáo Hội tiên khởi, chúng ta không có dữ kiện lịch sử chắc chắn về Thánh Agatha, ngoại trừ sự kiện ngài chịu tử … Continue reading

Một Cách Tỏ Tình

Lẽ Sống 05/02/2013 Du khách viếng thăm hành lang nổi tiếng của nhà thờ chánh tòa Thánh Phaolô ở Luân Ðuân có thể nghe tiếng của người hướng dẫn đang thuật lại lịch sử của nhà thờ truyền đi khắp … Continue reading