Táo tấu 2013: Táo X

Ngọc Hoàng: Nam Tào, Bắc Đẩu đâu ?

Nam Tào, Bắc Đẩu: Dạ, có chúng thần ạ !
Ngọc Hoàng: Đã đến giờ các táo lên chầu, chọn cho ta táo “hot”  nhất  năm 2012 lên “xông trời” cho ta !
Bắc Đẩu: Vâng, thưa Ngọc Hoàng, năm 2012 “hot” nhất là Táo X. ạ !
Ngọc Hoàng: Vậy thì cho Táo X. vào.
Nam Tào, Bắc Đẩu: Cho Táo X. vào chầu !
Táo X.: Táo X. xin chúc Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế ạ !
Ngọc Hoàng: Ta miễn lễ, cho ta hỏi đây: Vì sao ngươi lại có cái tên lạ vậy và vì sao ngươi lại là táo “hot” nhất trần gian ?
Táo X.: Dạ, thần có cái tên Táo X. là do bọn Táo S., Táo T., Táo Q….   quây  lại định ” chơi ” thần, làm cho thần “thân bại danh liệt” nhưng kết quả là chúng  không động được đến cái lông chân của  thần nên chúng rêu rao thần, nào là “một thằng táo”, nào là “thằng Táo X.” thế là từ đó bách tính gọi thần là Táo X. và thần cũng trở thành “hotboy” từ đó.
Ngọc Hoàng: Vẻ vang nhỉ ? Vậy, ngươi đã làm gì để các táo khác bức xúc đến thế ?
Táo X.: Thần có làm gì nên tội đâu, ngược lại thì công trạng rành rành ra đấy chứ, dưới sự chỉ đạo của thần các doanh nghiệp thì chết như ngả rạ, các tập đoàn kinh tế chủ đạo được nâng tầm lên thành chúa Chổm, bọn trí thức bị cấm, không đứa nào dám ho he phản biện…
Ngọc Hoàng: Thế mà ta nghe nói có người còn gợi ý ngươi nên từ chức đấy, ngươi nghĩ thế nào ?
Táo X.: Dạ, muôn tâu Ngọc Hoàng, chỉ 3 ngày nữa là thần tròn 31 năm làm táo, từ Táo A., bây giờ đã là Táo X. Trong suốt hơn 30 năm đó, thần không xin hay chạy chọt Ngọc Hoàng (có các anh Nam Tào, Bắc Đẩu chứng kiến) để được làm táo này, táo nọ. Thần được Ngọc Hoàng phân công, anh Tào, anh Đẩu ủng hộ nên thần kiên quyết không thoái thác nhiệm vụ và vẫn sẽ làm như hơn 30 năm qua.
Ngọc Hoàng: Tốt, chí khí lắm, kiên định lắm ! Vậy ta hỏi thật: Mai sau này ta nghỉ, ta phân công ngươi thay ta làm Ngọc Hoàng, ngươi có nhận không ?
Táo X.: Muôn tâu Ngọc Hoàng, thần nhất định không thoái thác!
Ngọc Hoàng: Thôi, thôi cho ngươi lui, ta lại tăng xông mất rồi….Nam Tào, Bắc Đẩu đâu, gọi ngay Táo Y tế vào đo mạch và chống sốc cho ta…kẻo ta “nguy” mất !
Nguồn: Sơn Thi Thư

Comments are closed.